Website Creator

Privacybeleid Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kamerkoor de Hoventoon

1. Introductie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Ook kamerkoor de Hoventoon heeft hiermee te maken. Het bestuur ziet er op toe dat zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan en verwerkt en alleen met toestemming gepubliceerd. 

De Hoventoon is de beheerder van de website www.kamerkoordehoventoon.nl. In dit overzicht wordt aangegeven welke persoonsgegevens de Hoventoon verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt en bewaard. 

2. Verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens

 Leden en dirigent Vrienden Belangstellenden

Welke gegevens worden verzameld? naam

adres

telefoonnummer(s)

e-mailadres naam

adres

e-mailadres naam

e-mailadres

Waar worden de gegevens voor gebruikt? - om contact met de leden en dirigent op te nemen en te onderhouden

- om de leden en dirigent informatie te sturen

- om leden en dirigent onderling contact te laten onderhouden

- voor het organiseren van concerten en koordagen

- voor het bijhouden van een ledenadministratie

- voor het onderhouden van de website

- voor het samenstellen van een programmaboekje voor het concert

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen. om de vrienden op de hoogte te houden van komende concerten en andere wetenswaardigheden om de belangstellenden op de hoogte te houden van komende concerten en andere wetenswaardigheden

Waar worden de verzamelde gegevens bewaard en wie is verantwoordelijk? Deze gegevens worden in een digitale ledenlijst opgeslagen door de secretaris. Deze ledenlijst wordt op een afgeschermd deel, dat alleen voor de leden toegankelijk is, van de website van de Hoventoon geplaatst. Deze gegevens worden opgeslagen in een digitaal bestand bij de penningmeester. 

 Deze gegevens worden opgeslagen is een digitaal bestand bij de secretaris.

3. Hoe worden de personen geïnformeerd van wie persoonsgegevens worden bewaard?

Leden en dirigent: De leden van de Hoventoon wordt gevraagd een formulier in te vullen waarin zij kunnen aangeven welke informatie geplaatst en gebruikt mag worden.

Vrienden/belangstellenden: Vanaf de eerstvolgende mailing (na mei 2018) zal een voettekst geplaatst worden waarin staat aangegeven welke gegevens zijn opgeslagen. Tevens dat men kan aangegeven of gegevens verwijderd dienen te worden.

Het AVG-beleid is ook te vinden op de website van de Hoventoon.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

De gegevens van leden/vrienden/belangstellenden worden niet verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming te vragen. Willen leden/vrienden/belangstellenden geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Hoventoon, dan kan dat gemeld worden via een e-mail aan info.hoventoon@gmail.com 

De Hoventoon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt.

5. Beveiliging en protocol datalekken 

De Hoventoon neemt alle passende organisatorische en technische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen lekken, hacken of onrechtmatige verwerking.

Mocht dit toch gebeuren, dan zal de Hoventoon de betrokkene(n) op de hoogte stellen en zo snel als mogelijk het lek dichten. Ook zal de autoriteit persoonsgegevens op de hoogte gebracht worden.

 

6. Privacy rechten

Alle genoemde personen hebben recht op inzage in de persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde ingetrokken worden door het sturen van het verzoek en/of vraag m.b.t. privacy gerelateerde zaken aan het secretariaat van de Hoventoon. Indien de Hoventoon gegevens op een onjuiste manier gebruikt kan hierover een klacht worden ingediend bij de secretaris van de Hoventoon en/of bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

7. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kunt je je richten tot de secretaris van de Hoventoon.